เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

วิดีโอนิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

สอบปลายภาค

1. ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยท่านต้องศึกษาในเรื่องใดบ้าง


 • ความหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษา
 • ความสำคัญของการจัดประสบการณ์ทางภาษา
 • ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
 • จิตวิทยาการเรียนรู้
 • แนวคิดนักการศึกษา
 • หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

2. การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์อะไร

 • เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษา
 • เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้คำใหม่
 • เพื่อให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด
 • เพื่อให้เด็กได้รู้จักออกเสียงให้ถูกต้อง
 • เพื่อให้เด็กสื่อสารกันผู้อื่นได้ด้วยความเข้าใจ

3. หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง

 • การจัดประสบการณ์ทางภาษาจะต้องประกอบด้วยทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ
 • เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองใช้ภาษากับหลายๆคน
 • ให้ผู้ปครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก

4. แนวทางการให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

 • ให้ผู้ปกครองคอบดูแล เอาใจใส่ พูดคุยกับเด็กบ้าง
 • สอนให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ
 • รับฟังเมื่อเด็กต้องการพูด
 • พาเด็กไปสถานที่ใหม่ๆเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
 • ปล่อยให้เด็กได้พูดอย่างอิสระ
 • เพลงก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาภาษา
 • คอบพูดคุย ให้เด็กได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กได้พบเห็น

5. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

ชื่อกิจกรรมสนทนายามเช้า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เด็กได้รู้จักการเล่าเรื่อง
 • ฝึกให้เด็กรู้จักใช้ความคิดในการตอบคำถาม
 • เด็กได้สื่อสารกับผู้อื่น
 • ให้เด็กรู้จักสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

กิจกรรม

 • พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กประทับใจที่สุด โดยให้เด็กนำสิ่งของ หรือของเล่นที่ชอบที่สุดมาจากที่บ้าน แล้วเข้าไปพูดคุย ซักถามว่าเพราะเหตุใด มีสาเหตุมาจากอะไร ให้เด็กได้เล่าถึงความประทับใจใจสิ่งของที่เขาเตรียมมา

ประเมินผล

 • สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม
 • สังเกตการใช้คำพูด การสื่อสารอย่างเข้าใจ
 • สังเกตการใช้คำอย่างถูกต้อง และออกเสียงชัดเจน
 • สังเกตท่าทางระหว่างพูดคุย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น