เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

วิดีโอนิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

สอบปลายภาค

1. ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยท่านต้องศึกษาในเรื่องใดบ้าง


 • ความหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษา
 • ความสำคัญของการจัดประสบการณ์ทางภาษา
 • ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
 • จิตวิทยาการเรียนรู้
 • แนวคิดนักการศึกษา
 • หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

2. การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์อะไร

 • เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษา
 • เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้คำใหม่
 • เพื่อให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด
 • เพื่อให้เด็กได้รู้จักออกเสียงให้ถูกต้อง
 • เพื่อให้เด็กสื่อสารกันผู้อื่นได้ด้วยความเข้าใจ

3. หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง

 • การจัดประสบการณ์ทางภาษาจะต้องประกอบด้วยทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ
 • เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองใช้ภาษากับหลายๆคน
 • ให้ผู้ปครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก

4. แนวทางการให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

 • ให้ผู้ปกครองคอบดูแล เอาใจใส่ พูดคุยกับเด็กบ้าง
 • สอนให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ
 • รับฟังเมื่อเด็กต้องการพูด
 • พาเด็กไปสถานที่ใหม่ๆเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
 • ปล่อยให้เด็กได้พูดอย่างอิสระ
 • เพลงก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาภาษา
 • คอบพูดคุย ให้เด็กได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กได้พบเห็น

5. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

ชื่อกิจกรรมสนทนายามเช้า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เด็กได้รู้จักการเล่าเรื่อง
 • ฝึกให้เด็กรู้จักใช้ความคิดในการตอบคำถาม
 • เด็กได้สื่อสารกับผู้อื่น
 • ให้เด็กรู้จักสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

กิจกรรม

 • พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กประทับใจที่สุด โดยให้เด็กนำสิ่งของ หรือของเล่นที่ชอบที่สุดมาจากที่บ้าน แล้วเข้าไปพูดคุย ซักถามว่าเพราะเหตุใด มีสาเหตุมาจากอะไร ให้เด็กได้เล่าถึงความประทับใจใจสิ่งของที่เขาเตรียมมา

ประเมินผล

 • สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม
 • สังเกตการใช้คำพูด การสื่อสารอย่างเข้าใจ
 • สังเกตการใช้คำอย่างถูกต้อง และออกเสียงชัดเจน
 • สังเกตท่าทางระหว่างพูดคุย

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางภาษา สำหรับผู้ปกครอง

ดนตรีช่วยสร้างเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย

ดนตรีช่วยให้เด็กรู้จักฟังและแยกความแตกต่างของระดับเสียง สูง ต่ำ ดัง ค่อย หนัก เบา แหลม ทุ้ม รู้จักแยกอัตราจังหวะ ช้า ปานกลาง เร็ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการฟังคำพูดที่ประกอบไปด้วยเสียงหนัก - เบา และเสียงวรรณยุกต์ทางภาษาที่แตกต่างกัน ดนตรีจะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ อาทิ การเขียน การพูด การอ่านออกเสียงของเด็ก เพราะในขณะที่เด็กร้องเพลง เด็กจะต้องรู้จักควบคุมการหายใจ รู้จักควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด รู้จักจังหวะ ของคำพูด รู้จักรูปประโยคที่ถูกต้อง และเด็กจะชอบเล่นกับคำพูด ซึ่งเป็นบทคล้องจองที่อยู่ในเพลงนั้น เนื่องจากเพลงทุกเพลงจะต้องมีเนื้อร้องที่สัมผัสกัน เช่น นกเอยนกน้อยน้อย เจ้าค่อยค่อยเคลื่อนคล้อยมา คำว่าน้อยสัมผัสกับค่อย ลักษณะของคำที่คล้องจองกันเช่นนี้ ทำให้เด็กสามารถจำเพลงได้ง่ายขึ้น- อาจารย์ให้นักศึกษาทำมายแมบจากโปรแกรม Mindmapper แล้วนำลงบล็อก


- อาจารย์ให้ทุกคนเล่านิทานเรื่องแม่ไก่สีแดง คนละ 1 ประโยค ซึ่งจะทำให้เห็นว่า นิทานเรื่องแม่ไก่มีแดง ของแต่ละคน จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน แล้วให้นักศึกษา
ร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องแม่ไก่สีแดง


สรุปผลการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา

- แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสังเกตเด็ก จากการได้ไปจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา
- อาจารย์ได้มีการซักถาม และแนะนำการใช้คำถามกับเด็ก การเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดในการนำเสนอ
- อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปภาพของปริศนาคำทายนิทานปริศนาคำทาย

อาจารย์ตรวจสอบงานปริศนาคำทาย และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
- การทำ Power Point
- การจัดรูปแบบตัวอักษร
- สีพื้นหลัง
- การใส่รูปภาพ
อาจารย์ได้มีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล ได้มีการชี้แจงสิ่งที่ต้องแก้ไข และเพิ่มเติม อธิบายรูปแบบผลงานโดยรวมว่าต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง ซึ่งอาจารย์ได้มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ทุกคนตั้งใจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

การจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณทางภาษา

1. อาจารย์ให้จัดทำตารางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา
- ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
- ผู้รับผิดชอบ
- วัน/เวลาที่ใช้จัด
และอาจารย์ให้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม
2. อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำปริศนาคำทาย และแนะนำ อธิบายเพิ่มเติม
3. บรรยากาศในการเรียนการสอน
อาจารย์ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ในการทำปริศนาคำทาย มีนักศึกษาบางคนยังทำมาไม่ค่อยถูก ซึ่งอาจารย์ได้แนะนำแนวทางเพิ่มเติม และให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน

การนำเสนองานแต่ละกลุ่มนำเสนองานจากการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่ม 1 ความหมายของภาษา
ภาษา คือ เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้ เช่น คำพูดถ้อยคำที่ใช้พูดจากัน
ภาษามี 2 ประเภท คือ วัจนภาษา และอวัจนภาษา
ความสำคัญของภาษา
- ทำให้สื่อสารได้เข้าใจตรงกัน
- ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความรักกันในชุมชนที่มีวัฒนธรรมการใช้ภาษาเดียวกัน

กลุ่ม 2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
เพียเจต์ กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง
เพียเจต์แบ่งลำดับขั้นพัฒนาการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 (แรกเกิด-2ปี) ใช้ประสาทสัมผัสและเคลื่อนไหว
ขั้นที่ 2 (2-7ปี) คิดก่อนปฏิบัติการ
ขั้นที่ 3 (7ปีขึ้นไป) คิดแบบรูปธรรม
ขั้นที่ 4 คิดแบบนามธรรม
การนำไปใช้ในการจัดการศึกษา
- เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5
- ให้เด็กได้ใช้ภาษาโดยการพูดคุย สอบถาม เพราะภาษามีความสำคัญต่อการพัฒนาสติปัญญา
บรูเนอร์ กล่าวว่า การเรียนรู้ของคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางสมอง จึงควรส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง เด็กได้ลงมือกระทำ
บรูเนอร์แบ่งขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิด ออกเป็น 3 ขั้น
1. ขั้นการเรียนรู้ด้วยการกระทำ
2. ขั้นการเรียนรู้ด้วยภาพและจินตนาการ
3. ขั้นการเรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์

กลุ่ม 3 จิตวิทยาการเรียนรู้
องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้
- แรงขับ เป็นพลังความต้องการภายในตัวบุคคล
- สิ่งเร้า เป็นตัวกระตุ้น
- การตอบสนอง เป็นปฏิกิริยาที่แสดงออกเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
- การเสริมแรง เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่มีผลในการเพิ่มพลัง

กลุ่ม 4 เรื่อง แนวคิดนักการศึกษา
การสอนภาษาแบบองค์รวม คือการสอนที่เป็นไปตามธรรมชาติ เน้นสื่อที่มีความหมาย ประสบการณ์เดิมหลักการอ่านและเขียนภาษาแบบองค์รวม
1.ผู้อ่านต้องต้องเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจความหมายข้อความที่อ่าน
2.กระบวนการอ่านต้องเชื่อมโยงกับรูปภาพที่เด็กเห็น
3.การเขียนจะเน้นความสัมพันธ์นักทฤษฎีดิวอี้ เกิดจากประสบการณ์การลงมือกระทำไวกอตสกี การเรียนรู้จาการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้เคียงฮอลลิเดย์ สถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อภาษาสำหรับเด็ก

กลุ่ม 5 เรื่อง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก
หลักการจัดการเรียนรู้ทำให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและต้องผ่านการลงมือกระทำ ทดลอง ปฏิบัติจริง บนพื้นฐานอย่างอิสระ