เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

วิดีโอนิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สรุปผลการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา

- แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสังเกตเด็ก จากการได้ไปจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา
- อาจารย์ได้มีการซักถาม และแนะนำการใช้คำถามกับเด็ก การเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดในการนำเสนอ
- อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปภาพของปริศนาคำทายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น