เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

วิดีโอนิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณทางภาษา

1. อาจารย์ให้จัดทำตารางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา
- ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
- ผู้รับผิดชอบ
- วัน/เวลาที่ใช้จัด
และอาจารย์ให้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม
2. อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำปริศนาคำทาย และแนะนำ อธิบายเพิ่มเติม
3. บรรยากาศในการเรียนการสอน
อาจารย์ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ในการทำปริศนาคำทาย มีนักศึกษาบางคนยังทำมาไม่ค่อยถูก ซึ่งอาจารย์ได้แนะนำแนวทางเพิ่มเติม และให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น