เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

วิดีโอนิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เรียนครั้งที่ 1

1. ความหมายของวิชาการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดให้สอดคล้องกับลำดับขั้นพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาไปอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรมีการจัดการสอนให้เด็กได้มีการพัฒนาการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ
2. สภาพบรรยากาศในห้องเรียน
ควรจัดสภาพให้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ให้เด็กรู้สึกกลัวที่จะเรียนรู้ เด็กต้องมีความสุขที่ได้เรียน ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน เช่น การจัดให้มีการแสดงบทบาทสมมติ

3. การจัดประสบการณ์เป็นการดำเนินงานตามขั้นตอน ตามแบบแผนที่วางไว้ โดยคำนึงถึงลำดับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กแต่ละคนเป็นตัววัดความแตกต่าง
ของผลที่ได้รับ

การจากเปรียบเทียบนิยามข้อที่ 1 กับ ข้อที่ 3 มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกันในเรื่องของการคำนึงถึงขั้นพัฒนาการของเด็ก


การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนแบบแผนที่วางไว้ โดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการช่วยสื่อความหมาย โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันเป็นตัวชี้วัด

1 ความคิดเห็น: