เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

วิดีโอนิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เทคนิคการสอนภาษา

เทคนิคการสอนภาษา
การสอนภาษาสำหรับเด็ก ไม่ใช่เพียงการสอนเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียนเท่านั้นแต่ต้องรวมถึงทักษะการฟัง การพูดด้วย


แนวคิดพื้นฐานของการสอนภาษา
1. ครูจะต้องทราบว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร
2. ประสบการณ์ทางภาษาของเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3. เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
4. เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าเราสอนแบบ Whole Language คือ
4.1 สอนอย่างเป็นธรรมชาติ
4.2 สอนอย่างมีความหมายต่อเด็ก
4.3 สอนให้เด็กสามารถนำคำที่สอนไปใช้ได้
4.4 เนื้อหาที่จะสอนต้องอยู่ในชีวิตประจำวันที่เด็กใช้ได้
5. เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้ามาจากการตัดสินใจของเด็กเอง
6. ให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในห้องเรียนนั้นๆ
7. ไม่ให้เด็กรู้สึกว่ากำลังแข่งขัน
8. ครูต้องสอนทักษะไปพร้อมๆกันและเกี่ยวข้องกัน
9. ทำให้การเรียนภาษาของเด็กเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสนุกสนาน

ควรสอนภาษาเด็กอย่างไร
1. เริ่มจากสิ่งที่เด็กรู้แล้วและอยู่ในความสนใจของเด็ก
2. ให้ความเคารพและยอมรับในภาษาที่เด็กใช้
3. การประเมินโดยการสังเกต
4. ใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสม
5. เสนอความคิดต่อผู้ปกครอง
6. ส่งเสริมให้เด็กเรียนอย่างกระตือรือร้น
7. สร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จและให้กำลังใจ
8. ให้เด็กอ่านสิ่งที่เด็กคุ้นเคย
9. อ่านให้เด็กฟังจากแหล่งต่างๆ
10. จัดประสบการณ์การอ่านและส่งเสริมให้เด็กลงมือกระทำ
11. ส่งเสริมให้เด็กรู้จักกล้าลองผิดลองถูก
12. พัฒนาทางด้านจิตพิสัยและพัฒนาให้เด็กมีความรักในภาษา

ข้อควรปฏิบัติในการสอนภาษา
1. ควรสอนในสภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุด
2. ควรสอนโดนไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มเด็กเก่งเด็กอ่อน
3. การที่เด็กเกิดมาพร้อมกับความสนใจอยากรู้อยากเห็น จะเป็นแรงกระตุ้นให้สามารถจำคำต่างๆได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น